The untold suffering of the voiceless

Letter to Editor                                         3 October 2019

4th  October is World Animal Day and it is a time to pay heed to the suffering of animals.  Many animals endured pain and suffering when abused, neglect or cruelly treated by humans.  It can be the causing of harm or suffering for specific achievement, such as killing animals for food, for their fur or even their tusks and body parts and  cruelty associated  with a given method of slaughter.

Cruelty to animals sometimes encompasses inflicting harm or suffering as an end in itself as in the case of animals killed  for food daily.   Factory farming causes billions of animals to suffer every year. The industrial nature of these facilities means that many routine procedures or animal husbandry practices impinge on the welfare of the animals and could arguably be considered as cruelty. Campaign groups have suggested  that chickens, cows, pigs, and other farm animals are among the most numerous animals subjected to cruelty.

Worldwide meat over consumption is another factor that contributes to the miserable situation of farm animals.  But they are not the only ones paying a heavy price. Animal agriculture accounts for a large percentage of the greenhouse gasses associated with climate disruption. Waste from factory farms also makes its way into the air and water supply, poisoning rural communities.

Read more
Add your reaction Share

Penderitaan Yang Tidak Terhingga

Surat kepada Pengarang                                        3 Oktober 2019

4 Oktober adalah Hari Haiwan Sedunia dan ini adalah masanya untuk memberi perhatian kepada penderitaan haiwan. Banyak haiwan mengalami kesakitan dan penderitaan apabila didera, terabai atau dilayan dengan kejam oleh manusia. Ia boleh menyebabkan bahaya atau penderitaan untuk tujuan khusus seperti pembunuhan haiwan untuk makanan, bagi mendapatkan bulunya, gading atau bahagian tubuh serta kekejaman yang dikaitkan dengan kaedah penyembelihan tertentu.

Kekejaman terhadap haiwan kadang kala merangkumi menimbulkan kemudaratan atau penderitaan dalam bentuk pengakhiran itu sendiri, sepertimana kes haiwan dibunuh bagi makanan harian. Perternakan perkilangan (factory farming) menyebabkan berbilion haiwan menderita setiap tahun. Keadaan skala perindustrian dalam fasiliti ini sendiri bermaksud banyak prosedur rutin atau amalan ternakan haiwan mengganggu kebajikan haiwan dan boleh dianggap kejam. Kumpulan kempen menyuarakan bahawa ayam, lembu, babi dan haiwan ternakan lain adalah antara haiwan yang paling banyak menghadapi kekejaman.

Pemakanan berlebihan daging di seluruh dunia merupakan satu lagi faktor yang menyumbang kepada situasi kesengsaraan haiwan ternakan. Tetapi haiwan ini bukanlah satu-satunya yang terpaksa membayar harga yang tinggi. Ternakan haiwan secara besaran juga menyumbang sejumlah gas rumah hijau yang berkaitan dengan gangguan iklim. Sisa daripada ladang penternakan juga memasuki bekalan air dan udara, meracuni komuniti luar bandar.

Read more
Add your reaction Share

Operasi Kuari Haram Di Teluk Bahang Menunjukkan Kecuaian Pihak Kerajaan

Kenyataan Akbar                                       1 Oktober 2019

Sahabat Alam Malaysia (SAM) terkejut membaca laporan akhbar bahawa terdapat suatu kuari granite yang beroperasi secara haram yang sedang menjalankan aktiviti harian walaupun pihak berkuasa tahu akan kewujudan operasinya sejak 2016. Menurut laporan akhbar The Star hari ini, kerajaan negeri telah mengetahui akan kuari haram ini semenjak pendedahan mengenainya pada Mei 2016.

Selanjutnya, dilaporkan bahawa Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) telah mengeluarkan notis berhenti kerja pada bulan Februari dan Mei tahun ini tetapi operator terus menjalankan kerja-kerja kuari seperti biasa.

Ia adalah amat menghairankan dan mengejutkan kerana pihak kerajaan tidak bertindak dengan lebih tegas walaupun operator kuari tidak mematuhi perintah berhenti kerja dan melanggar semua peraturan-peraturan yang sedia ada.

Read more
Add your reaction Share

Illegal quarry in Teluk Bahang shows gross negligence by government authorities

Press Statement                                            1 Oct 2019

Sahabat Alam Malaysia (SAM) is shocked to learn from media reports that an illegal granite quarry has been carrying out its activities despite the authorities knowing of its operations since 2016. According to media reports today (in the Star), the state government has known about the illegal quarry since its expose in May 2016.

Further, it has been reported that the Penang Island City Council (MBPP) had issued a stop-work notice in February and May this year but the operator continued to carry out the quarry works.

It is indeed mind-boggling and shocking that the government authorities have not acted with more urgency, despite the non-compliance by the quarry operator of the stop-work orders and the violation of all the relevant laws in place.

To compound matters, the illegal operations have been taking place partly on hill lands above 76m (250 ft.), which is contrary to the Penang Structure Plan, especially for activities of this sort which involves quarrying and blasting.

Read more
Add your reaction Share

Hari Antarabangsa Perjuangan menentang Perladangan Monokultur Kayu: Perladangan monokultur di ambang darurat iklim

Kenyataan Akbar                                        21 September 2019
September 21 adalah Hari Antarabangsa Perjuangan menentang Perladangan Monokultur Kayu, hari di mana gerakan masyarakat sivil dan komuniti di seluruh dunia memperingati penentangan ke atas perladangan monokultur kayu yang telah memusnahkan ekosistem dan mengancam komuniti. Walaupun ianya dimulakan oleh komuniti yang terjejas oleh perladangan monokultur kayu di Brazil pada tahun 2004, kemusnahan ekosistem dan kesan-kesan sosial yang dicetuskan oleh apa juga jenis monokultur yang besar adalah pada dasarnya sama sahaja, apa pun tanaman pilihannya.
Lebih dari sebulan, jerebu yang merentasi sempadan yang disebabkan oleh kebakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan telah terus bertiup di Malaysia, Singapura dan Brunei, dan akhirnya telah tiba di Filipina pada minggu ini. Perkara ini telah terus berlaku untuk lebih dari dua dekad. Di Brazil, hutan Amazon juga telah terbakar oleh sebab yang sama – kebakaran yang dicetuskan oleh pembangunan perladangan monokultur. Sementara itu, kebakaran luarbiasa telah turut berlaku di Siberia, Australia dan Artik, membuktikan bahawa kebimbangan tentang perubahan iklim tidak boleh lagi disangkal begitu sahaja. Semalam, dan berterusan di hujung minggu ini, mogok tentang perubahan iklim terus dianjurkan di seluruh dunia, kebanyakannya dipimpin oleh anak-anak muda.
Read more
Add your reaction Share

International Day of Struggle against Monoculture Tree Plantations: Monoculture plantations in the face of climate emergency

Press Statment                                          21  September 2019
September 21 is the International Day of Struggle against Monoculture Tree Plantations, a day for civil society and community movements around the world to honour the resistance against the expansion of monoculture tree plantations that have destroyed ecosystems and threatened communities. Although it was started by communities impacted by tree monoculture plantations in Brazil in 2004, the ecological destruction and social impacts of any type of large monoculture is generally similar, whatever the crop of choice is. 
For over a month, the transboundary haze caused by the forest fires in Sumatra and Kalimantan has continued to blow across Malaysia, Singapore and Brunei, reaching the Philippines this week. This has occurred continually for over two decades. In Brazil, the Amazon forest is also burning for the same reason – fires caused by monoculture plantation development. Meanwhile, areas in Siberia, Australia and even the Artic have also recently burnt with an unusual intensity, giving rise to climate change concerns that can no longer be ignored. Yesterday, and continuing over the weekend, climate change strikes are taking place all over the world, largely propelled by young people.
Read more
Add your reaction Share

Penglibatan Polis Dalam Melindungi Hidupan Liar Amat Diperlukan

Surat Kepada Pengarang                        18 September 2019

Sahabat Alam Malaysia (SAM) memuji tindakan Ketua Polis Negara (IGP), Datuk Seri Abdul Hamid Bador yang menunjukkan sifat menjaga dan tanggungjawab bagi melindungi hidupan liar negara kita. Beliau membuat kenyataan yang amat positif bagi memerangi penyeludupan dan pemerdagangan dengan menggerakkan unit udara, laut dan darat bagi membantu Jabatan Perlindungan Hidupan Liar membanteras jenayah hidupan liar di darat, laut dan udara.

Jaminan daripada IGP bahawa undang-undang yang lebih keras dan tindakan serta langkah yang lebih drastik untuk memastikan pemburu haram dibawa ke muka pengadilan di bawah undang-undang Malaysia amat dialu-alukan. Perdagangan haram antarabangsa hidupan liar dan produk hidupan liar telah mencapai ke tahap krisis. Ia menjadi ancaman kepada kewujudan spesies ikonik dan menjadi penyebab kepada kepupusan hidupan liar.

Ancaman penyeludupan hidupan liar yang semakin berkembang memerlukan seruan untuk tindakan dan semakin diakui oleh kerajaan, pertubuhan pemuliharaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang. Oleh sebab itu terdapat keperluan segera bagi mengambil kesempatan terhadap konsensus ini dan bergerak ke arah daripada hanya mengakui masalah kepada mengenal pasti strategi dan pendekatan yang boleh mencegah perdagangan ini dengan berjaya.

Read more
Add your reaction Share

Police involvement in protecting wildlife is much needed

Letter to the Editor                                    18 September 2019

Sahabat Alam Malaysia (SAM) commends the Inspector-General of Police (IGP) Datuk Seri Abdul Hamid Bador for his duty of care and national responsibility towards the protection of our nation’s wildlife.  He has made positive statements to combat the smuggling and trafficking scourge with the mobilisation of air, marine and land units to assist the Wildlife Department in thwarting wildlife crime on land, air and sea.   

The assurance from the IGP of tougher laws and more drastic measures and actions to ensure more poachers are brought to justice under Malaysian law is most welcome.  The international illegal trade in wildlife and wildlife products has reached crisis proportions.  It is a threat to the existence of iconic species and is a significant cause of the depletion of wildlife.

The growing menace of wildlife trafficking necessitates a call to action which is increasingly recognised by governments, conservation organisations and law enforcement agencies.  There is an urgent need therefore to capitalise on this consensus and move forward from just recognising the problem to identifying the strategies and approaches that can successfully prevent this trade.

Read more
Add your reaction Share

ASEAN must step up action to halt Indonesian forest fires

Press Statment                                        13 September 2019 

Sahabat Alam Malaysia (SAM) welcomes the move by the Malaysian Prime Minister in reaching out to his Indonesian counterpart in addressing the increasing transboundary haze problem which is seriously affecting Malaysia, Singapore, Brunei and Indonesia.

We sincerely hope that urgent measures will be taken by the Indonesian authorities to halt the forest fires stemming from Indonesia, as monitoring data from the ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) has shown that the majority of the hotspots are seen in Kalimantan and Sumatra.

The recurrence of the haze problem raises serious concerns about the effectiveness of the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution which came into effect in 2014 and over the implementation of the ‘Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control,’ which envisions ASEAN to be haze-free by 2020, which now seems like an impossible task.

Read more
Add your reaction Share

Losing sharks and rays will have unintended consequences

Letter to Editor                                         12 September 2019 

Sahabat Alam Malaysia (SAM) is devastated to learn that Malaysia had voted against the protection of shark species at risk of extinction.  The fate of the world’s sharks is in the hands of the top 20 shark catchers, Malaysia included, many of whom have failed to demonstrate what  they are doing to save these imperiled species. They need to take action to stop the decline in shark populations and help ensure that the list of species threatened by overfishing and over finning does not continue to grow.

The commitment by the proponent countries to conserve some of the oceans awe inspiring creatures at risk of extinction is  commendable.  However the protection of sharks and rays under the  Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) is not a ban on the 18 shark species, but rather to control trade to ensure that international trade in sharks and shark-like fish does not drive them to extinction. 

Read more
Add your reaction Share

Join Donate